LLYWODRAETH Cymru bwriadu sefydlu Gweithgor Newydd i annog rhagor o fenywod a grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gyrfa ym maes Trafnidiaeth.

WWrth siarad mewn digwyddiad ar Fenywod ym Maes Trafnidiaeth yn y Senedd, dywedodd y Gweinidog y dylai gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru, sy’n werth £5 biliwn, edrych fel y gymuned y mae’n ei gwasanaethu, ac y dylai ei weithlu adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn yr 21ain Ganrif.

Cadarnhaodd y Gweinidog y bydd y gweithgor, yn y lle cyntaf, yn cynnal arolwg o amrywiaeth yn y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru. Ymhlith aelodau’r grŵp bydd cynrychiolwyr Trafnidiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru ac undebau’r rheilffyrdd, a bydd yr elusen, Chwarae Teg, yn rhan o’r gwaith hefyd.

Bydd y grŵp yn ystyried materion fel trefniadau goramser, diwrnodau gorffwys a gweithio’n rhan-amser, a hynny oherwydd y gallai materion o’r fath fod yn fodd i annog mwy o amrywiaeth ar y rheilffyrdd yng Nghymru. Bydd y grŵp yn cyflwyno’i argymhellion i’r Gweinidog ymhen 6 mis, ac yn mynd ati wedyn i ystyried gwaith pellach ar fathau eraill o drafnidiaeth.

Yn ystod Wythnos Ryngwladol y Menywod, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi cynllun gweithredu lefel uchel sy’n rhan o’i Hadolygiad o Gydraddoldeb rhwng y Rhywiau. Dyma rai o’r mesurau ar wella cydraddoldeb ym maes trafnidiaeth:

  • Pecyn o hyfforddiant i edrych ar rywedd ac ar nodweddion gwarchodedig eraill.
  • Corff annibynnol i adolygu perfformiad a chynnal arolwg Cymru gyfan ar ddiogelwch ym maes trafnidiaeth.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd y Gweinidog:

“Pan mae menywod yn cael eu cau allan o’n gweithlu trafnidiaeth, rydyn ni’n colli talent – mae 50% o’r syniadau, yr wybodaeth a’r gallu creadigol y gallen ni fod yn eu defnyddio i wella trafnidiaeth yng Nghymru yn cael ei gau allan.

“Pan mae unigolion – oherwydd eu hil, eu hethnigrwydd, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hanabledd – yn cael eu hatal rhag cynnig eu hunain i weithio ym maes trafnidiaeth, rydyn ni’n colli’r cyfle y gallen ni fod wedi manteisio arno i wneud penderfyniadau gwell am ddyfodol gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol.

“Ond yn anad dim, pan fydd y pethau hyn yn digwydd, rydyn ni’n methu o ran ein dyhead i sicrhau cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a dyngarwch.

“Rhaid inni fynd i’r afael â hyn yn gyflym ac ar fyrder. Drwy fesurau fel ein Grŵp newydd ar Amrywiaeth ym Maes Trafnidiaeth – a fydd yn canolbwyntio ar y rheilffyrdd yn y lle cyntaf – a’n Hadolygiad o Gydraddoldeb rhwng y Rhywiau, dyna’n union rydyn ni’n ceisio’i wneud.”

Dywedodd Lisa Yates, Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl Trafnidiaeth Cymru:

“Mae’n bleser gennym gefnogi’r digwyddiad Menywod mewn Trafnidiaeth, a hynny fel rhan o’n hymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth o fewn ein holl weithgareddau, fel bod ein sefydliad a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn cynrychioli holl gymunedau Cymru a’r Gororau.

“Rydym yn anelu at sicrhau diwylliant cynhwysol sy’n amrywiol o ran rhywedd ac sy’n cydnabod a datblygu potensial yr holl weithwyr a phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Rydym yn cydnabod y manteision a’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth gymuned amrywiol o staff sy’n gwerthfawrogi ei gilydd ac sy’n ymwybodol o’u cyfraniad at gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddo.”

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online