09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Prentis gofal iechyd lleol yn cipio gwobr genedlaethol Arwr yr Arddegau / Local health care apprentice scoops national Teen Hero award

Cyflwynwyd gwobr genedlaethol #TeenHero i Will Jones, 17 oed o Gaerfyrddin, gan Greg James o BBC Radio 1 yr wythnos hon i gydnabod ei waith a’r effaith gadarnhaol y mae wedi’i gael ar bobl yn ystod y pandemig COVID-19.

Mewn ymateb i alwad genedlaethol BBC Radio 1 am enwebiadau Gwobr Arwr yr Arddegau, enwebwyd Will, Technegydd Ffisiotherapi dan Hyfforddiant yn Ysbyty Glangwili, gan ei gariad, Tayla, a derbyniodd y newyddion annisgwyl yn fyw ar sioe frecwast BBC Radio 1 ddydd Iau 17eg Rhagfyr.

Ymunodd Will â chynllun yr Academi Prentisiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dros flwyddyn yn ôl. Pan drodd y pandemig COVID-19 y byd wyneb i waered, camodd i fyny i helpu fel gweithiwr rheng flaen.

Gofynnodd y DJ poblogaidd BBC Radio 1, Greg James, i Will am ei brofiad o weithio ym maes gofal iechyd yn ystod y pandemig ac atebodd: “Mae hi wedi bod yn fraint bod yn ran o daith ein cleifion a’u cael yn ôl i ryw normalrwydd. Mae’r tîm wir yn tynnu at ei gilydd ac rydyn ni’n cefnogi ein gilydd drwyddo. ”

Gwobrwywyd Will hefyd ar y rhaglen gyda negeseuon personol gan y bachwr Scarlets a Chymru Ken Owens a’r cyflwynydd chwaraeon Eddie Butler, yn diolch iddo am ei optimistiaeth, ei ffocws, ei anhunanoldeb, a’i waith caled ysbrydoledig.

Dywedodd y ffisiotherapydd Tom Miles, a weithiodd gyda Will: “Mae Will wedi bod gyda ni fel technegydd ffisiotherapi drwy’r llynedd ac wedi gweithio’n ddiflino ar ein wardiau meddygol a strôc. Mae bob amser yno ar gyfer unrhyw dîm neu ward sydd ei angen. Mae wedi dangos gwytnwch ac uniondeb mawr yn ystod yr amseroedd ansicr hyn ac mae wedi helpu nifer o gleifion trwy ailsefydlu a rhyddhau fel y gallant gyrraedd adref yn ddiogel. ”

Canmolodd Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ymdrechion Will gan nodi: “Mae hon yn foment arbennig i Will a’i deulu, a hefyd i’w gydweithwyr yn y gwasanaeth ffisiotherapi a’r bwrdd iechyd yn ei gyfanrwydd.

“Mae Will yn enghraifft wych i bobl ifanc eraill ac mae wedi ysbrydoli eraill yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Rydym yn cymeradwyo’r gydnabyddiaeth haeddiannol hon ac yn gobeithio ei bod yn annog eraill i feddwl am y cyfleoedd y gallai prentis gofal iechyd eu cynnig ar eu cyfer. ”

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio ei raglen Academi Prentisiaethau nesaf ym mis Ionawr. Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/swyddi/gweithio-i-ni/ymgyrchoedd-recriwtio/academi-brentisiaeth/

——————————

Will Jones, aged 17 from Carmarthen, was presented with a national #TeenHero award by BBC Radio 1’s Greg James this week in recognition of his work and the positive impact he has had on people during the COVID-19 pandemic.

In response to BBC Radio 1’s national call out for Inspirational Teenager Award nominations, Will, a Trainee Physiotherapy Technician at Glangwili Hospital, was nominated by his girlfriend, Tayla, and received the surprise news live on BBC Radio 1’s breakfast show on Thursday 17th December.

Will joined the Apprenticeship Academy scheme run by Hywel Dda University Health Board over a year ago. When the COVID-19 pandemic turned the world upside down, he stepped up to help as a frontline worker.

Popular BBC Radio 1 DJ Greg James asked Will about his experience of working in health care during the pandemic and he replied: “It’s so rewarding to be part of our patients’ journeys and getting them back to some normality. The team really pull together and we support each other through it.”

Will was also rewarded on the programme with personal messages from Scarlets and Wales hooker Ken Owens and sports presenter Eddie Butler, thanking him for his optimism, focus, selflessness, and inspirational hard work.

Physiotherapist Tom Miles, who worked with Will, said: “Will has been with us as a physiotherapy technician through last year and has worked tirelessly on our medical and stroke wards. He is always there for any team or ward who needs him.

“He has shown great resilience and integrity during these uncertain times and he has helped numerous patients through rehabilitation and discharge so they can get home safely.”

Lisa Gostling, Director of Workforce and Organisational Development also praised Will’s efforts commenting: “This is such a proud moment for Will and his family, and also for his colleagues in the physiotherapy service and the health board as a whole.

“Will is a great role model for other young people and has inspired others during these challenging times. We applaud this well-deserved recognition and hope it encourages others to think about the opportunities being a health care apprentice could bring for them.”

Hywel Dda University Health Board will launch its next Apprenticeship Academy programme in January. For more information, go to: Apprenticeship Academy – Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

%d bloggers like this: