MAE cyllid wedi’i ddyfarnu i bum menter iechyd ddigidol yn sgil galwad gwerth £150,000 am gynigion ar gyfer ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio technoleg ddigidol mewn ymateb i’r coronafeirws a’r tu hwnt.

Bydd y pum menter fuddugol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Iau 25 Mehefin] yn helpu i brofi a gwerthuso llwyfannau, apiau a thechnolegau digidol newydd yn gyflym er mwyn darganfod a oes ganddynt y potensial i fod o ddefnydd yn yr hirdymor.

Dewiswyd yr enillwyr gan banel sy’n cynnwys y GIG, Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr diwydiant, a chydlynwyd ymatebion gan Ecosystem Iechyd Digidol Cymru.

Dyma’r pum enillydd:

PhysioNow gan Connect Health – sgyrsfot ffysiotherapi i ddarparu gwasanaeth brysbennu a chymorth 24/7 ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol;

Medopad gan Huma Therapeutics – system i fonitro cleifion o bell, mewn amser real, i alluogi cleifion symptomatig i aros gartref yn hytrach na mynd i’r ysbyty;

MedTRiM gan DNA Definitive – gwasanaeth wyneb yn wyneb o fewn GIG Cymru ar hyn o bryd, bydd yr ap yn golygu y bydd cymorth i’r rhai sy’n wynebu trawma yn y gweithle yn gallu parhau yn ddigidol;

CliniTouch Vie gan Spirit Digital – monitro cleifion i helpu i reoli cleifion COVID-19 yn y gymuned ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r ysbyty;

SPOT gan Healthy.IO – ap asesu clwyfau sy’n sganio clwyfau ac yn rhannu’r delweddau â nyrsys hyfywedd meinwe, nyrsys ardal a meddygon teulu er mwyn eu hasesu ymhellach.

Dywedodd Andy McCann, Cydgyfarwyddwr DNA Definitive, cwmni o Gymru a datblygwyr yr ap MedTRiM:

“Mae’r cyfle hwn wedi creu partneriaeth gydweithredol unigryw a fydd yn cynorthwyo GIG Cymru i ddarparu ei wasanaethau drwy gydol yr ymateb i bandemig presennol COVID-19 a’r tu hwnt.

“Byddwn nawr yn datblygu ac yn profi cwrs ar-lein ar gyfer dygymod â thrawma yn seiliedig ar ein rhaglen uchel ei pharch, MedTRiM. Bydd modd inni hefyd gynnig y cwrs yn eang. Bydd yn darparu fframwaith dibynadwy i reoli canlyniadau seicolegol niweidiol ymysg staff sy’n wynebu digwyddiadau a all fod yn drawmatig yn y gwaith. Bydd hefyd yn datblygu ymarferwyr i gynorthwyo arweinwyr a rheolwyr sefydliadol i gefnogi cydweithwyr gyda’r agweddau seicolegol ar ddigwyddiadau a all fod yn drawmatig.”

Dywedodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Wrth inni symud tuag at ‘normal newydd’, gall mentrau arloesol fel y llwyfannau hyn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau iechyd mewn ffordd wahanol ond diogel.

“Mae’r enillwyr a gyhoeddwyd heddiw yn dechrau ar gyfle ardderchog i brofi a datblygu technolegau sy’n cynnig yr effaith fwyaf a’r gwerth gorau ar gyfer materion iechyd amrywiol, er budd staff a chleifion.”

Dywedodd Helen Northmore, Rheolwr rhaglen Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, sy’n gydweithrediad rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru:

“Gwnaeth ehangder ac ansawdd y ceisiadau i’r Gronfa Atebion Digidol gryn argraff arnom – roedd yn ysbrydoliaeth gweld cymaint o ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio technoleg i gefnogi cleifion, staff a dinasyddion.

“Mae’r prosiectau a ddewiswyd yn dangos sut y gall atebion digidol roi’r offer i bobl i’w helpu i reoli eu cyflwr a’u lles gartref neu yn y gwaith. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at weld canlyniadau’r profion cyflym yn nes ymlaen yn yr haf.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: